Oprócz Maryi Wspomożycielki Wiernych szczególną czcią w Zgromadzeniu Salezjańskim otaczany jest m.in.św. Józef, Józef z Nazaretu – małżonek Maryi, opiekun Świętej Rodziny, patron chrześcijańskich małżeństw, rodzin, a także ludzi pracy i dobrej śmierci.

Krótki życiorys św. Józefa

Józef, czyli w hebrajskim „Bóg przydał”. Występuje w Piśmie Świętym, a ściślej w Ewangeliach, niejako przy okazji, mianowicie u boku Maryi i Jezusa Chrystusa. Był rzemieślnikiem i cieślą. Wiadomo równie niezbicie, że przyszedł na świat jako członek rodu króla Dawida. Był najmłodszym, bo jedenastym synem Rachel, żony patriarchy Jakuba. Przyszła żona Józefa w wieku trzech lat została oddana na wychowanie kapłanom i niewiastom świątyni. Biblia mówi o pewnym ważnym epizodzie, mającym miejsce w momencie, gdy Maria osiągnęła dojrzałość i nadszedł czas jej zamążpójścia. Wówczas to kapłani zwrócili się o decyzje do Boga – gołębica miała wybrać gałązkę złożoną przez mężczyzn, a każda gałązka oznaczała jednego z nich – pretendentów do godności męża Maryi. Tymczasem gołębica nie wskazała żadnej gałązki, czyli żadnego ze zgromadzonych chętnych. Wówczas okazało się, że tylko Józef nie złożył na ołtarzu świątynnym swej gałązki. Poproszono go wtedy, by to uczynił, a nagle gołębica podjęła właśnie jego. W ten sposób Józef wszedł niejako w posiadanie twardych dowodów na to, że to on jest wybrankiem Maryi. Dziś kościół twierdzi, że do poczęcia Jezusa Chrystusa doszło podczas naturalnego stosunku małżonków – Maryi i Józefa. Niepokalane Poczęcie jest tu symbolem wolności od grzechu pierworodnego, niźli cudu. Józef zmarł ok. 20 roku n.e..

Biografia rozszerzona św. Józefa

Źródłem pewnych informacji o św. Józefie są jedynie „Ewangelie”, skąd dowiadujemy się, że pochodził z rodu króla Dawida.

W kontekście roli św. Józefa w historii Kościoła, szczególne znaczenie ma tłumaczenie jego imienia, bo oto dowiadujemy się z lektury Pisma, że biblijna Rachel, żona patriarchy Jakuba, wdzięczna Bogu za kolejne już jedenaste dziecko, nadała to szczególne imię swojemu najmłodszemu synowi, co po hebrajsku oznacza „Bóg przydał”. W Piśmie dowiadujemy się o Józefie przy okazji Marii. Została ona oddana na wychowanie kapłanom i niewiastom usługującym w świątyni już w wieku trzech lat. Maria szybko dorastała i rozumiała świat. W ten sposób rozporządzenie najwyższego kapłana, które nakazywało jej powrót do rodziny i za mąż pójście, Maria odrzuciła. Było to zachowanie bez precedensu, więc kapłani zwrócili się o poradę do Najwyższego. Ten natomiast polecił zawezwać na pomoc wszystkich nieżonatych mężczyzn z rodu Dawida, aby każdy z nich złożył na specjalnym ołtarzu gałązkę, a to w celu poddania sprawy rozstrzygnięciu Ducha Świętego pod postacią gołębicy. Po złożeniu gałązek jednak gołębica nie wskazała wybranka Marii, a okazało się przy tym, że tylko Józef z Galilei nie złożył gałązki – więc złożył on wówczas odpowiednią gałązkę, a gołębica nagle przybyła pokazując wybranka Marii w osobie właśnie Józefa.

Pismo Święte mówi, że Józef żył z Marią jak brat i siostra. Maria miała jedynego tylko Syna, Jezusa Chrystusa, a co za tym idzie również Józef, natomiast poczęcie miało miejsce za sprawą Ducha Świętego.

Z Pisma dowiadujemy się też, że św. Józef był rzemieślnikiem, wykonującym narzędzia codziennego użytku. Uważa się, że był też cieślą, trudniącym się też wykonywaniem urządzeń niezbędnych w gospodarce rolnej. Tego rzemiosła nauczał Jezusa.

Pojawiający się w Piśmie przy okazji jego zaślubin z Marią Józef, jest bohaterem pieczęci ich związku, którym został akt prawny prawa żydowskiego, mianowicie umowa małżeńska, w ślad za którą odbyło się wprowadzenie poślubionej do jego domu w związku z uroczystościami ślubnymi.

Przy okazji poczęcia Pana Jezusa pojawia się też św. Józef, a także potwierdza to spis ludności zarządzony przez cesarza Augusta. Św. Józef pojawia się też w historii samego narodzenia się Jezusa Chrystusa, jak również później, kiedy mowa o ucieczce do Egiptu. Według źródeł Józef już nie żył podczas gdy miały miejsce nauczania Jezusa. Uważany za szczególnego patrona dobrej śmierci, św. Józef odszedł bowiem za życia żony i syna, niejako na ich rękach – co zdają się potwierdzać źródła. Tym nie mniej św. Józef pojawia się i jest stale obecny w dziejach młodocianego Jezusa. Dogmatyczna prawda o dziewiczym poczęciu Jezusa Chrystusa jest podtrzymywana poprzez wizerunek św. Józefa jako starca i głowy Najświętszej Rodziny, podczas gdy fakty dowodzą jego siły w kwiecie wieku. Ikonografia jednak podkreśla w ten sposób niezwykłą cnotę św. Józefa. Na czele wszystkich świętych Pańskich nieprzypadkowo jaśnieje św. Józef. Jest on inspiracją wielu świętych oraz wykonawcą woli Pana. Święty Józef został inspiracją św. Hieronima, teologa Jana Gersona, Izydora z Izolani, św. Bernardyna ze Sieny, czy wreszcie św. Teresy z Avila, szerzącej jego kult do stopnia głównego patrona zreformowanego przez siebie zakonu karmelitańskiego. Podobnie czynili św. Franciszek Salezy i św. Wincenty de Paul, bowiem dali swoim rodzinom zakonnym za patrona św. Józefa. Święty Jan Bosko z kolei dał św. Józefa na patrona swojej młodzieży zajmującej się rzemiosłem, zakładając również stowarzyszenie św. Józefa. Święty Natomiast Leonard Murialdo pod wezwaniem św. Józefa założył nową rodzinę zakonną. Świętego Józefa mieli na szczególnej uwadze ojcowie święci Kościoła, tacy jak Sykstus IV, Grzegorz XV, Pius XII, tworząc nie tylko zakony pod wezwaniem św. Józefa, ale ustanawiając dzień pracy dniem „Świętego Józefa Pracownika”.

Książka „Józef Milczący” Michel’a Gasnier’a OP ‘a jest pozycją szczególną, ponieważ oszczędność Pisma na temat biografii św. Józefa autor uzupełnił źródłami nie tylko wiarygodnymi, ale i wątkami ciekawymi na temat tej niezwykłej postaci.

Ciekawostki o św. Józefie

  • Józef żył z Marią jak brat i siostra. Maria miała jedynego tylko Syna, Jezusa Chrystusa, a co za tym idzie również Józef, natomiast poczęcie miało miejsce za sprawą Ducha Świętego.
  • Uważa się, że Józef przyuczał Jezusa zarówno do misji zawodowej – jako cieślę, jak również do życiowych wyborów.
  • Według źródeł Józef już nie żył podczas gdy miały miejsce nauczania Jezusa.
  • W Kościele katolickim Józef uważany za szczególnego patrona dobrej śmierci.
  • Ikonografia przedstawia go jako starca i głowę Najświętszej Rodziny, podczas gdy fakty dowodzą jego siły raczej w kwiecie wieku.
  • Św. Franciszek Salezy i św. Wincenty de Paul, dali swoim rodzinom zakonnym za patrona św. Józefa.

Św. Józefie czuwaj nad wszystkimi naszymi dziełami, nad rodzinami, nad młodzieżą nam powierzoną…

Źródła

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_z_Nazaretu

http://wypracowania24.pl/religia/1875/postacie-biblijne-sw-jozef

https://www.franciszkanie.pl/artykuly/sw-jozef-z-nazaretu

oraz  https://zyciorysy.info/sw-jozef/