Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) zwanego dalej RODO oraz Dekretem ogólnym w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim (zwanego dalej Dekretem) wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13.03.2018 r. informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki) Inspektoria Wrocławska, ul. Św. Jadwigi 11, 50-266 Wrocław.
  2. Zgodnie z 30 art. Dekretu ogólnego administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pisemnie na adres jw. lub e-mail: iod@cmw.osw.pl.
  3. Państwa dane mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

a. w celu realizacji przez Administratora zadań wynikających z natury jego działalności, jakim jest kościelna osoba prawna, a określonych w treści i zakresie udzielanych zgód, w tym na przetwarzanie wizerunku: art. 6 ust.  1 lit. a RODO, art. 7 ust.1 pkt.1 Dekretu,

b. w celu prowadzenia korespondencji, z zaznaczeniem, że wpis do skrzynki kontaktowej jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Nadawcy, udostępnionych drogą elektroniczną, 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 7 ust.1 pkt.1 Dekretu,

c. w celu przechowywania danych na potrzeby archiwizacji, na podstawie 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 7 ust. 1 pkt 3 Dekretu;

d. dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w tym:

  • dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
  • dla zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego, w przypadku osób kontaktujących się ze Zgromadzeniem w jego siedzibie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO     lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO i art. 7 ust.1 pkt 3 i pkt 6 Dekretu,

e. dla wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy art.6 ust.1 lit. b RODO i 7 ust.1 pkt 2 Dekretu;

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, którym należy udostępnić dane w celu wykonania innego obowiązku prawnego (np. policja, prokuratura, sąd), dostawcy usług technicznych, informatycznych i organizacyjnych, usług pocztowych, usług prawnych.

5.  Administrator z własnej inicjatywy nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich, jednakże w związku z korzystaniem przez Administratora z usług niektórych dostawców, jak Facebook, YouTube, Instagram, dane osobowe, w szczególności w postaci wizerunku, mogą być przekazywane przez takie podmioty do państw trzecich. W takich wypadkach zastosowanie mają wymagane prawnie środki ochrony danych osobowych. Wg ww. dostawców spełniają oni wymogi obowiązującego prawa unijnego w zakresie ochrony danych, łącznie z zapisami RODO. Zasady przetwarzania przez nich danych dostępne są pod adresami:

https://pl-pl.facebook.com/privacy/policy

https://policies.google.com/privacy?hl=pl-PL#europeanrequirements

https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/our-commitments/protecting-user-data/

6. Dane osobowe są przetwarzane przez okres uwarunkowany i wynikający z realizacji celów działań Administratora, tj,

  • przez czas realizacji celów działań, dla których zostały zebrane lub do momentu wycofania zgody na ich realizację,
  • do momentu stwierdzenia dezaktualizacji danych,
  • nie dłużej niż przez okres niezbędny do spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze i określone prawem okresy dochodzenia roszczeń lub podejmowania obrony przed nimi, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
  • przez okres nieograniczony czasowo dane przetwarzane dla celów archiwistycznych i kronikarskich.

7. Podanie innych danych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, a brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi zrealizowanie celu w jakim miały służyć.

8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; prawo do przenoszenia danych na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach o ochronie danych osobowych.

9. Strona korzysta z plików cookies dla optymalizacji jej funkcjonowania, stąd w trakcie elektronicznego przetwarzania danych, może dochodzić do profilowania. W celu korzystania z pełnej funkcjonalności Strony www, Użytkownik wyraża na to dobrowolną zgodę.

10. Jeśli Państwo uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO i Dekretu, mają Państwo prawo wniesienia skargi do urzędu nadzorczego UODO lub Kościelnego Inspektora Ochrony Danych w zależności od charakteru sprawy.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych można uzyskać pod adresem Administratora.