Nabożeństwo do Matki Bożej Wspomożycielki sięga początków chrześcijaństwa. Jak tylko zaczął rozwijać się kult Matki Zbawiciela, równocześnie ufność w Jej przemożną przyczynę u Boskiego Syna nakazywała do Niej się uciekać we wszystkich potrzebach życia. Tytuł Wspomożycielki Wiernych zawiera więc w sobie wszystkie wezwania, w których Kościół wyrażał Najświętszej Maryi Pannie potrzeby i troski swoich dzieci.

Pierwszym, który w historii Kościoła użył słowa „Wspomożycielka”, to św. Efrem, diakon i największy poeta syryjski, doktor Kościoła (+ 373). Według niego Maryja jest orędowniczką i wspomożycielką dla grzeszników i nieszczęśliwych.

W zbliżonym okresie dziejów Kościoła, Maryję jako Wspomożycielkę rodzaju ludzkiego nazywa św. Grzegorz z Nazjanzu, patriarcha Konstantynopola, doktor Kościoła (+ ok. 390). Pisał on, że Maryja jest nieustanną i potężną Wspomożycielką.

Ponad 1400 lat później, odświeżony kult Matki Bożej Wspomożycielki rozpoczął św. Jan Bosko (1815-1888).

Święto Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych ustanowiono dekretem św. Kongregacji Obrzędów, z dnia 15 września 1815 r., jako wyraz wdzięczności papieża Piusa VII względem Matki Bożej za wyzwolenie z niewoli napoleońskiej.

Episkopat Polski uzyskał w 1958 r. dekret św. Kongregacji Obrzędów z dnia 4 grudnia 1958 r., którym było zezwolenie Jana XXIII na obchód tego święta. 5 października 1962 r. Wtedy też został zatwierdzony nowy formularz mszalny i brewiarzowy. W nowym już kalendarzu rzymskim święto to figuruje jako wspomnienie 24 maja.

Wielkimi czcicielem Matki Bożej Wspomożycielki byli: salezjanin, prymas Polski, kardynał August Hlond, kardynał Stefan Wyszyński.

5 września 1958 roku dzięki staraniom tego drugiego, Episkopat Polski wniósł do Stolicy Apostolskiej prośbę o wprowadzenie święta Maryi Wspomożycielki Wiernych w liturgicznym kalendarzu polskim. Miało to na celu podkreślić, że naród polski wyróżniał się wśród innych narodów wielkim nabożeństwem do Najświętszej Maryi Panny oraz mógł wymienić wiele zdarzeń, świadczących o szczególnej trosce Maryi w zakresie dziejów naszego narodu.

Ksiądz Bosko często powtarzał: Zaufajcie Maryi Wspomożycielce, a zobaczycie, co to są cuda! Nie były to tylko pobożne słowa. Sam niejednokrotnie doświadczał w swoim życiu interwencji Maryi Wspomożycielki i dzięki Niej dokonywał wielu cudów.

Źródło: https://mojeslowo.wordpress.com/tag/najswietszej-maryi-panny-wspomozycielki-wiernych/