1 stycznia 2022 r. obchodzony jest 55. Światowy Dzień Pokoju, ustanowiony przez papieża Pawła VI w 1968 r., jako zaproszenie dla wszystkich do modlitwy i refleksji, aby promować drogi ukierunkowane na ten dar dla całej ludzkości. „Dialog międzypokoleniowy, edukacja, praca: narzędziami budowania trwałego pokoju” to temat orędzia Papieża Franciszka, który rozpoczyna się słowami proroka Izajasza – „Jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna, (… ) który ogłasza pokój” (Iz 52, 7) – oznaczało „nadzieję na odrodzenie się z gruzów historii”, które przynależą do wszystkich czasów, ponieważ „jak w czasach starożytnych proroków, tak i dzisiaj nie ustaje wołanie ubogich i ziemi, by błagać o sprawiedliwość i pokój”.

„Pokój – mówi Papież Franciszek – jest zarówno darem z wysoka, jak i owocem wspólnego zaangażowania”, co wymaga współpracy wszystkich, dlatego proponuje trzy drogi budowania trwałego pokoju:
dialog międzypokoleniowy, jako podstawa realizacji wspólnych projektów,
edukacja jako czynnik wolności, odpowiedzialności i rozwoju,
praca dla pełnej realizacji ludzkiej godności.

Papież określa je jako „trzy elementy niezbędne do „ożywienia paktu społecznego”, bez którego każdy projekt pokoju okazuje się niespójny”. Prawdziwy dialog zakłada zaufanie do rozmówcy i wymaga, aby obie strony były w stanie „słuchać się nawzajem, dyskutować, porozumieć się i iść razem”. Nie można iść razem, żyjąc tak, jakby nie było przeszłości ani przyszłości, jedynie realizując doraźne interesy. Dlatego też przymierze między pokoleniami, między „strażnikami pamięci”, osobami starszymi i tymi, którzy „niosą historię dalej”, młodymi, jest niezbędnym warunkiem przezwyciężenia wielkich wyzwań społecznych i wspólnego budowania pokojowej przyszłości.

Uprzywilejowanymi miejscami i kontekstami dialogu międzypokoleniowego są wychowanie, które dostarcza gramatyki dialogu międzypokoleniowego, oraz praca, „gdzie mężczyźni i kobiety z różnych pokoleń współpracują, wymieniając się wiedzą, doświadczeniami i umiejętnościami dla wspólnego dobra”. Pogłębiając koncepcje wychowania i wychowania, jako „motorów pokoju”, Papież Franciszek mówi o integralnym rozwoju człowieka, kulturze troski, globalnym pakcie edukacyjnym i integralnej ekologii, które czynią człowieka wolnym i odpowiedzialnym, promując „społeczeństwo spójne, obywatelskie, zdolne do rodzenia nadziei, bogactwa i postępu”. Inwestowanie w edukację oznacza danie młodym ludziom możliwości pełnego wyrażenia siebie poprzez pracę, służenie poprzez swoje zdolności, wiedzę i umiejętności zdobyte podczas nauki: „praca jest miejscem, w którym uczymy się dawać swój wkład na rzecz pięknego i bardziej ludzkiego świata”.

W czasach, gdy pandemia Covid-19 pogorszyła sytuację świata pracy, uniemożliwiając wielu osobom dostęp, coraz częściej staje się jasne, że praca jest nie tylko koniecznością utrzymania, ale przede wszystkim formą realizacji osobistej i społecznej.

21 grudnia 2021 r. podczas Konferencji Prasowej prezentującej Orędzie na 55. Światowy Dzień Pokoju, Siostra Alessandra Smerilli, Córka Maryi Wspomożycielki, Sekretarz Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, powiedziała: „Praca to znacznie więcej niż sposób zarabiania na życie: jest wyrazem naszej tożsamości i godności, naszego powołania społecznego i relacyjnego, to nasza troska i uprawianie ziemi, z Bogiem i z innymi”.

Z tej okazji Dykasteria, za pośrednictwem Komisji Covid-19 i we współpracy z innymi departamentami, zakomunikowała rozpoczęcie projektu „Praca dla wszystkich”: „wspaniała inicjatywa słuchania wszystkich tych, którzy w różnych miejscach szukają twórczych rozwiązań problemów związanych z pracą. (…) Aby można było budować pokój przez godne warunki pracy dla wszystkich” – wyjaśniła s. Alessandra Smerilli.

Ojciec Święty kończy swe Orędzie apelem – do rządzących i do osób odpowiedzialnych za politykę i sprawy społeczne, do duszpasterzy i przełożonych wspólnot kościelnych, a także do wszystkich mężczyzn i kobiet dobrej woli – aby szli razem „z odwagą i kreatywnością” tymi trzema drogami: dialogu między pokoleniami, edukacji i pracy. „I niech będzie coraz więcej ludzi, którzy bez hałasu, pokornie i wytrwale, dzień po dniu stają się budowniczymi pokoju”.

Orędzie Papieża Franciszka 2022