dziela1
Ewangelizując wychowujemy, wychowując ewangelizujemy
dziela2
Ewangelizując wychowujemy, wychowując ewangelizujemy
dziela3
Ewangelizując wychowujemy, wychowując ewangelizujemy

Ruch Światło – Życie

popularnie zwany jest też „ruchem oazowym” lub wprost „oazą”. Jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: dzieci, młodzież i dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w Domowym Kościele. Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło – Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot. Ruch ten, założony został przez ks. Franciszka Blachnickiego.

Celem Ruchu Światło – Życie jest uformowanie Nowego Człowieka, którego „życie” jest nieustannie napełniane Bożym „światłem” i Jemu podporządkowane. Osiągnięciu postawy Nowego Człowieka służy program dziesięciu „Drogowskazów Nowego człowieka” (Jezus Chrystus, Niepokalana, Duch Święty, Kościół, Słowo Boże, Modlitwa, Liturgia, Świadectwo, Nowa Kultura, Agape). W nim także wyraża się duchowość Ruchu.
Cel jest osiągany poprzez realizację programu formacyjnego. Każdy uczestnik Ruchu po ewangelizacji, prowadzącej do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, uczestniczy w formacji w grupie uczniów Jezusa (deuterokatechumenat), a następnie we wspólnocie diakonijnej, podejmując konkretną służbę (diakonię) w Kościele i świecie. Ewangelizacja – katechumenat – diakonia, to trzy etapy drogi formacyjnej Ruchu

W myśl zasady św. Jana Bosko, że „prawdziwa świętość polega na tym, że jesteśmy radośni”, członkowie Ruchu chcą radośnie iść przez świat. Chcą odnaleźć się w pełni przez bezinteresowny dar z siebie dla Boga i bliźnich, bo Nowy Człowiek to ten, kto „posiada siebie w dawaniu”.
Wspólnoty OAZOWE działające w naszej inspektorii:

Znakiem rozpoznawczym członków Ruchu Światło – Życie jest tzw. foska – starochrześcijański symbol ułożony przy pomocy dwóch tworzących krzyż greckich słów: fos (światło) i dzoe (życie) splecionych literą omega.